درباره مؤسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد )

به استناد «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای»، مصوبة شمارة یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورایعالی اداری، مورخ ٢٧/٢/١٣٩۵ در راستای اجرای مواد ۵۴ و ۵٧ قانون مدیریت خدمات کشوری و موضوع تصویبنامه شماره ۵۶٢/٩٣/٢۰۶ مورخ ٢۰/١/١٣٩٣ شورایعالی اداری، به منظور توسعه و بهبود شایستگی ها و مهارت های مدیریتی و همچنین حمایت و پشتیبانی از عملکرد مدیران از طریق پژوهش و مشاوره در حوزه های مدیریت سلامت و آموزش علوم پزشکی در سطوح مختلف نظام ارائه خدمات بهداشت و درمان، با رویکرد آینده نگارانه، نوآوری و خلاقیت در مواجهه با نیازهای فعلی و آتی جامعه و با تبعیت از ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه، به موجب این اساسنامه مؤسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد ) که در این اساسنامه «مؤسسه» خوانده می شود، تشکیل می گردد.

گزارش سالیانه 1398

 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مؤسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد)می باشد.