ریاست مؤسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد )
نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی جعفري
سمت : رییس مرکز

عضو هیئت علمی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


مرتبه علمی : استاد 

 
تلفن : 
نمابر: 
پست الکترونیک:        


 

 

سوابق تحصيلي دانشگاهي:

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

محل دانشگاه

تاريخ اخذ مدرك تحصيلي

شهر

كشور

1

PhD

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

علوم پزشکی تهران

تهران

ایران

1388

2

دوره بورسيه كوتاه مدت پژوهشی

اصلاحات در نظام سلامت

 

دانشگاه UCLA

کالیفرنیا

امریکا

2008-2007

3

كارشناسي ارشد

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

علوم پزشکی ایران

تهران

ايران

1381

4

كارشناسي

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

علوم پزشكي ایران

تهران

ايران

1379


سوابق شغلی

  • رئیس موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1396 تا کنون
  • مجری برنامه کشوری اصلاحات بیمارستانی (اداره بیمارستان های مستقل) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال1396 تا کنون
  • عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (با مرتبه استادی)
  • دبیر کمیته کشوری فنی و اجرایی توانمندسازی مدیران نظام سلامت 1395 تا کنون
  • محقق و مشاور، مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • عضو کمیته کشوری فنی بودجه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از 1390 تا کنون
  • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از 1390 الی 1393

عضو وابسته انجمن علمي اداره امور بيمارستان هاي ايران

عضو انجمن ارتقای مدیریت و اقتصاد سلامت ایرانیان

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مؤسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد)می باشد.