خبرنامه علمی معتمد

 • چارچوب جهانی شایستگیهای مدیریت سلامت: تصمیمگیری
 • ابزارهای مدیریتی: شش کلاه تفکر
 • داشبوردی برای بهبود هماهنگی تصمیم گیری سازمان های بهداشتی، درمانی با ارزش های اصلی و بیانیه ماموریت
 • مبانی ، اصول و روش های تصمیم گیری: یک مطالعه مروری
 • چارچوب جهانی شایستگیهای مدیریت سلامت: حل مساله....
 • پرداختن به چالش های رهبری نظام سلامت از طریق رویکردهای مختلف حل مسئله .....
 • تأثیر آموزش مهارت حل مسئله بر تصمیم گیری و تفکر انتقادی پرسنل در فوریت های پزشکی.....
 • استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات جهت بهبود در بیمارستان(کاهش تجویز آنتیبیوتیک) بیمارستان افشاریزد....
 • چارچوب جهانی شایستگیهای مدیریت سلامت: رهبری استراتژیک
 • QSPMابزار مدیریتی: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، ماتریسSWOT  و ماتریس 
 • :برنامه بهبود در خصوص واگذاری واحد مدیریت پسماند بیمارستان به بخش خصوصی
 • بیمارستان امام خمینی (ره) سنقر استان كرمانشاه
 • آموزش مدیران بیمارستان برای برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت: یک مطالعه آینده نگر
 • تحلیل مدل رگرسیون گام به گام از ماموریت، رسالت، اهداف SMART ، و برنامه عملیاتی با استفاده از مولفه های مستقل
 • گزارش سازمان بهداشت جهانی از توانمندسازی مدیران بیمارستان در ایران
 • چارچوب جهانی شایستگیهای مدیریت سلامت
 • ابزارهای مدیریتی: تحلیل ذینفعان (معرفی ماتریس مندلو)
 • خلاصه تجربه مدیریتی: تعریف و ارزیابی شاخص های کلیدی عملکردی بیمارستان: بیمارستان آموزشی تخصصی قلب افشار یزد
 • موضوع ویژه: آمادگی برای یک اپیدمی: بررسی اقدامات پاسخ به شیوع در اتاق عمل یک بیمارستان بزرگ سطح سه در سنگاپور (قسمت سوم)
 • توصیه های کاربردی
 • جنبش شایستگیهای مدیریت سلامت
 • راهنمای سامانه بین المللی خودارزیابی توانمندی های مدیران سلامت
 • توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت فرانسه
 • ابزارهای مدیریتی: خودشناسی
 • گزارش تجربه مدیریتی: برنامه بهبود وضعیت ایمنی
 • موضوع ویژه: آمادگی برای یک اپیدمی
 • اخبار معتمد
 • حرفه ای گرایی برای هزاره جدید
 • حرفه ای گرایی مدیریت سلامت
 • آشنایی با فدراسیون جهانی بیمارستان ها
 • ابزارهای مدیریت: ارزیابی DISC
 • گزارش تجارب مدیریتی در بیمارستان
 • موضوع ویژه: آمادگی برای یک اپیدمی


سخن معتمد
-  همه گیری ویروس کرونا: نقش محوری مراقبت های بهداشتی اولیه در آمادگی و پاسخ به بحران
- بسیج تولید ملی برای مقابله با کرونا: تجربه کشورهای ژاپن و ایران
-  مشارکت و آماده سازی جامعه در برابر شیوع همه گیری : آمادگی اپیدمیک
-  رسانه های اجتماعی و آمادگی پاسخ به بحران ویروس کرونا جدید

 • سخن معتمد
 • توصیه های مدیریتی بازگشت به کار کارکنان پس از فاصله گذاری اجتماعی
 • چگونه رهبران می توانند در دوره همه گیری کووید-91 اعتماد به نفس را به حداکثر و استرس را به حداقل برسانند؟
 • تخمین نیروی کار مورد نیاز در مراکز ارائه خدمات درمانی و مراقبتی (HWFE)
 • کووید-19 :ترکیه نمادی از نظام سلامت قوی همراه با همکاری های اجتماعی
 • مدیریت کمبود عرضه در زمان فزونی تقاضا توسط بیمارستان ها
 • چارچوبی برای جیره بندی ونتیلاتورها و تخت های مراقبت های ویژه در طی بیماری همه گیر کووید- 19
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مؤسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد)می باشد.