دوره های برگزار شده

برنامه ملی توانمندسازی مدیران بیمارستان های دولتی

برنامه ملی توانمندسازی مدیران مالی و بودجه دانشگاه های علوم پزشکی کشور

برنامه ملی توانمندسازی مدیران منابع انسانی دانشگاه های علوم پزشکی

برنامه ملی توانمندسازی مدیران پشتیبانی و رفاهی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دوره توانمند سازی مدیران پرستاری در ستاد دانشگاه¬ها/دانشکده¬های علوم پزشکی کشور

برنامه بین المللی توانمندسازی روسای دانشگاه ها

پروژه بین المللی توانمندسازی روسای بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی(تربیت مربی)

برنامه بین المللی توانمندسازی مدیریت بخش اورژانس(تربیت مربی)

برنامه بین المللی دیپلماسی سلامت HEALTH DIPLOMACY کارگاه حساب¬های سلامت در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مؤسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد)می باشد.